Uvjeti prodaje

CIJENE

C V Sistemi d.o.o. ne preuzima odgovornost za promjene cijena koje se mogu mijenjati u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti. Naručena i plaćena roba ne podliježe izmjeni cijena.

ISPORUKA

Tvrtka C V Sistemi d.o.o. se obvezuje u navedenom maksimalnom roku koji kreće nakon plaćanja, isporučiti ispravnu naručenu robu. Naručenu robu možete preuzeti osobno u Zadru, a u ostalim slučajevima, isporuka se vrši HP Ekspres uslugom prema važećem cjeniku.

Cijena isporuke računa se za opciju dostave D+1 do 17h. Cijena isporuke navedena u pregledu košarice je informativna i nije uključena u predračunu.

UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR (General Data Protection Regulation)

Naručivanjem nam dajete svoje dopuštenje da koristimo Vaše privatne podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) kako bi mogli procesuirati Vašu narudžbu.

Vaši privatni podaci neće biti korišteni u bilo koje druge svrhe niti će se dijeliti s trećim stranama.

Tvrtka C V Sistemi d.o.o. se obvezuje zaštititi Vaše osobne podatke na način da prikupljamo samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Vama.

Svi podaci o korisnicima su kriptirani te se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici C V Sistemi d.o.o. kao i naši poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

POVRAT ROBE I ZAŠTITA POTROŠAČA

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom.

Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, a tvrtka C V Sistemi d.o.o. dužna je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

C V Sistemi d.o.o. voditi će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka C V Sistemi d.o.o. potrošača će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i OIB-u tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema članku 45. Zakona o zaštiti potrošača, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA OD 01.01.2022.

Na prigovor potrošača trgovac je dužan reagirati u roku od 15 dana, u propisanoj formi odgovora na prigovor potrošača. Kupac se trgovcu mora obratiti u maksimalnom roku od dvije godine od kupnje proizvoda, nakon toga samo iznimno. Odgovornost trgovca presumira se u odnosu na nedostatke koji se pojave unutar godine dana od kupnje proizvoda. Praktično, to znači da kad se potrošač javi s prigovorom unutar godine dana od kupnje, trgovac nije odgovoran ako dokaže da kvar, odnosno nedostatak kod proizvoda nije postojao u trenutku isporuke. Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se prodavatelj ili proizvođač obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u reklamnom materijalu. Ako su izjave u oglasima i reklamnim materijalima povoljnije za potrošača od onih uključenih u izjavu o jamstvu, prednost bi u tom slučaju trebali imati povoljniji uvjeti. Trgovac u okviru zakonskog i (eventualnog) komercijalnog jamstva odgovara za ispravnost i funkcionalnost proizvoda i usluge, odnosno da roba isporučena potrošaču bude u skladu s kupoprodajnim ugovorom i posjeduje kvalitete i svojstva koja kupac može opravdano očekivati. Ako je roba neispravna, potrošači imaju na raspolaganju pravna sredstva za otklanjanje nedostataka proizvoda. Kupac može izabrati između popravka i zamjene robe, bez naknade, u razumnom roku i bez većih neugodnosti. Trgovac može odbiti zamjenu i popravak ako je bi to bilo nemoguće izvesti ili podrazumijeva nerazmjerne troškove za njega. Primjerice, moglo bi biti nerazmjerno zatražiti zamjenu robe zbog neznatne ogrebotine ako bi zbog te zamjene nastali znatni troškovi, a ogrebotinu je moguće lako ukloniti. Isto tako, ako se roba nalazi na mjestu različitom od onoga gdje je prvotno bila isporučena, troškovi poštarine i prijevoza mogli bi za prodavatelja postati nerazmjerni. Ako popravkom ili zamjenom kupcu nije odgovarajuće otklonjena neispravnost odnosno nedostatak, kupac bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora (povrat novaca), osim ako se radi o manjoj neispravnosti robe. Kupac nema odmah pravo na raskid ugovora, već to pravo ima samo ako je prethodno dao trgovcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, a prodavatelj u tom naknadnom roku nije ispunio ugovor. S druge strane, potrošač može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je trgovac priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad potrošač zbog zakašnjenja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

____________________________________________________________

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU


1. Ime, prezime i adresa potrošača


____________________________________________________________


2. Prima: C V Sistemi d.o.o, Rimanića 10, 23000 Zadar, Tel. +385 23 333 416


3. Ja ___________________________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o


prodaji sljedećerobe / o pružanju sljedeće usluge (odabrati)


____________________________________________________________


naručene / primljene (odabrati) dana ______________________


__________________________________ potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)


__________________________________ datum


Ukoliko trgovac omogućuje potrošaču jednostrani raskid ugovora na svojoj mrežnoj stranici, dužan je potrošaću dati slijedeću uputu:
»Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

____________________________________________________________

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno čl.10. st.3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili
pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku u sjedištu tvrtke na adresi Rimanića 10, Zadar te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.


Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:


C V Sistemi d.o.o., Rimanića 10, 23000 Zadar


ili


na e-mail adresu: nautic-shop@cvs.hr


Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

____________________________________________________________


Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača NN/41/14:
U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Tvrtka C V Sistemi d.o.o. se u potpunosti pridžava Zakona o zaštiti potrošača NN/41/14.

JAMSTVO I SERVIS

Proizvodi kupljeni u Nautičkom web shopu podliježu jamstvenim uvjetima uvoznika dotičnog proizvoda. Servis osigurava uvoznik.

NAPLATA/AUTORIZACIJA

Za kupce iz Hrvatske, naplata se vrši u kunama. Plaćanje kreditnim karticama (Amex, Diners, Mastercard, Visa) odvija se preko T-Com PayWay sustava, kojim je sigurnost vaše online kupovine zajamčena.

PODACI O KREDITNOJ KARTICI

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo T-Com PayWay sustav. T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica.

Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com PayWay sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže

koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola.

T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

Djelatnici C V Sistemi d.o.o. ni u jednom trenutku nemaju pristup broju vaše kreditne kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije.

U mogućnosti su transakciju naplatiti u cijelom iznosu, djelomičnom iznosu, ili istu otkazati.

(C)1988-2024. CV Sistemi d.o.o. Zadar